כתב אחריות למכשירים סלולריים ולטאבלטים - ז.א.ב יבוא שיווק והפצה

כתב אחריות למכשירים סלולריים ולטאבלטים

תעודת אחריות ברכישת מכשיר סלולרי \ טאבלט \ מחשב נייד –זאב יבוא שיווק והפצה

 

לקוח/ה יקר/ה

זאב יבוא שיווק והפצה מברכת אותך על שרכשת מכשיר סלולרי מתקדם ומודה לך על שבחרת בנו. הנאתך מהמכשיר ומהשרות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים שיענו על ציפויותך ולהעניק את השירות הטוב ביותר, נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד, תתחדש/י.

 

לתשומת ליבך, על מנת שתוכל לקבל שירות במסגרת אחריות שלאחר רכישה לה אתה זכאי על פי נהלי הרכישה שסוכמו מראש ו\או על פי כל דין, עליך להציג תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית הרכישה.

 

 

 • הגדרות במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן תהיה המשמעות המפורטת לצידן:

 • ·היבואן" – זאב יבוא שיווק והפצה.

 • ·המוצר" או "המכשיר" - מכשיר טלפון סלולרי, לרבות המטען, כבל הטעינה והסוללה שסופקו יחד עם ערכת המוצר וכחלק בלתי נפרד ממנה.

 • ·צרכן" או "לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר ובתעודת האחריות.

 • ·קלקול" - ליקוי, פגם או קלקול.

 • ·מעבדת שירות" מעבדה המורשה מטעם היבואן למתן שירותים טכניים, בדיקה ותיקון למוצרים.

 

 • תנאי האחריות

 • תוקף האחריות לתעודת אחריות זו הנו למשך 12 חודשים מיום מסירת המוצר לידי הצרכן.

 • משמעות האחריות היא כי בתקופת האחריות, יתקן היבואן בעצמו או באמצעות מי מטעמו ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר בתקופת האחריות, למעט כאלו שלא מכוסים תחת האחריות כמפורט להלן ולהחליף במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו, לפי העניין, ללא תמורה והכל על מנת להחזיר את המוצר למצבו טרם הקלקול. אם במסגרת תקופת האחריות המנויה לעיל, יצריך התיקון החלפת חלקים, ישתמש היבואן בחלקים מקוריים וחדשים.

 • בנוסף ובמידה והיבואן לא יוכל לתקן את המוצר כאמור, יוכל היבואן, על פי שיקול דעתו, לספק לצרכן מוצר חדש, זהה, או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם במעמד הרכישה כנגד המוצר כאמור – סכום רכישת המוצר.

 • על פי דרישת הצרכן שרכש את המוצר, היבואן יספק חלקי חילוף לשם תיקון המוצר למשך שנה מיום מסירת המוצר. במקרה בו מחיר המוצר במועד רכישתו עלה על 300 ש"ח, הצרכן יהיה זכאי לרכוש חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות.

 • תיקון תקלות ללא תמורה יעשה לפי שיקול דעת היבואן או מי מטעמו, ובלי צורך לקבל אישור לפני ביצוען. לאחר התיקון, ימסור היבואן אישור בכתב המפרט את מהות התיקון, ואם הוחלפו חלקים את מהות ההחלפה. במקרה והוחלף מוצר או חלקים מהמוצר, המוצר המוחלף או החלקים המוחלפים יהיו לאחר ההחלפה לרכוש החברה. 

 • היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן, המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות או ככל שניתנה תקופת אחריות נוספת מוגבלת, למשך תקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין. מובהר כי תיקון קלקול או החלפת מוצר או חלף לפי תעודת האחריות, אינם מאריכים את תקופת האחריות או תקופת האחריות המוגבלת הנוספת, ככל שניתנה. 

 • קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו )לרבות מסך, אנטנה, לוח מקשים וכו'( הם חדשים לחלוטין וכי הם נמסרו ללא פגם במעמד הרכישה לידי הצרכן.

 

שים לב- האחריות איננה תכלול את אחד מהמקרים הבאים:

 

 • אין אחריות על מסך (LCD) או טאצ' (TOUCH) ו\או תצוגה פנימית.

 • אין אחריות על כל נזק קוסמטי\חיצוני כגון שריטות\שברים\מכות\עיקום גוף מכשיר\סדקים וכדומה לאלו.

 • אין אחריות על כל מכשיר שנינזק ו\או נגע ו\או בא במגע עם כל סוג של נוזל או קורוזיה.

 • אין אחריות על כל מכשיר אשר קיבל "קצר מכשיר חשמלי" כתוצאה משימוש לא נכון\הטענת מכשיר שלא במתח המתאים כפי שנקבע ע"י היצרן או היבואן או מי מטעמו או מכשיר אשר הוטען באביזרים שאינם רש1מיים או מאושרים לשימוש ע"י היצרן או מכון התקנים הישראלי או הגורמים הרלוונטיים לעניין זה.

 • אין אחריות על כל מכשיר אשר נעשה בו כל שינוי תוכנתי, לרבות צריבות רומים (ROM) גרסאות וכו'. כמו כן לא תהיה אחריות זו תקפה על מי שהכניס או נעזר בכל מעבדה שהיא שלא מורשת על ידי היבואן או היצרן באופן רשמי לעשות כן.

 • במידה וימצא לפי בדיקת מעבדת היבואן או המורשים מטעמו כי המכשיר "טופל"\הוכנס לתיקון למעבדה אחרת שאיננה מורשת ונעשה בו כל שינוי חומרתי או תוכנתי יאבד המכשיר את אחריות היבואן או היצרן באופן מידי שאינו משתמע לשתי פנים ועל פי החלטת מעבדת היבואן בלבד ובחתימתך על אחריות זו הנך מסכים לכך.

 • אין אחריות על כל מכשיר אשר נעשה בו עדכון\שינוי\שדרוג קושחה (גירסת מכשיר) (firmware\rom) בלא אישור מפורש מהיבואן\היצרן או המורשים מטעמם. בנוסף לא תחול אחריות על מכשיר אשר "איבד זהות" (IMEI-מספר סידורי יחודי) או מספר                    ה-IMEI שלו ניזוק\נמחק\הוחלף.

 • אין אחריות על כל נזק שיגרם למכשיר כתוצאה מלכלוך בלתי סביר במכשיר.

 • לא תחול אחריות על כל מכשיר שניזוק כתוצאה מכוח עליון כגון שריפה\שיטפון\רעידת אדמה\מכת ברק וכל היוצא באלה.

 • לא תחול אחריות על מכשיר שנחשף לטמפרטורה שאינה תואמת את דרישות היצרן, בין לקור ובין לחום.

 • בכל מקרה של תקלה אין אחריות זו מחייבת את היבואן להחליף את המכשיר במכשיר חדש.

 • אין אחריות על כל מידע שנמצא על המכשיר והאחריות עליו מוטלת אך ורק על הלקוח – על הלקוח לדאוג לגיבוי המכשיר טרם כניסתו לטיפול במסגרת אחריות או גיבוי יזום מטעמו. בנוסף, חלק מן התיקונים דורשים איפוס המכשיר ולפיכך ימחקו את כל הנמצא על המכשיר. אין אחראי היבואן לכל מידע הנמצא אודות מכשיר זה ואין מחובת היבואן להודיע על איפוס המכשיר בעת שהוא נמצא בתיקון במעבדה. הלקוח מאשר בעת חתימתו על אחריות זו כי הוא מסר את המכשיר לאחר שעשה גיבוי לכל המידע הנתון במכשיר.

 

 

 • תחנות שירות ומשך תיקון:

 •  לצורך קבלת שירות בהתאם לתעודת אחריות זו, יש לפנות לאחת מתחנות השירות המורשות, המופיעות ברשימה המצורפת )לבירור פרטים מלאים יש לפנות למוקד שירות הצרכנים שפרטיו מופיעים מטה). יש להציג בפני נותן שירות התיקון\האחריות מסמך המעיד על רכישה ותעודת אחריות ממולאת בתוקף – כתנאי למימוש מסגרת האחריות.

 •  המוצר יתוקן בתוך 14 ימים מהיום בו נמסר לתחנת שירות מורשית או לנקודת מכירה ואינו כולל שבתות וחגים במניין הימים. כמו-כן, ניתן לפנות למוקד שירות הצרכנים של היבואן לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליחויות לאיסוף המוצר או להחזרתו, על חשבון הצרכן. במידה וידרש זמן נוסף לטיפול המכשיר – חובה על היבואן להודיע לצרכן כי התיקון יתעכב בשבוע נוסף (סה"כ 21 ימים).

 •  הוצאות הובלה / משלוח של המוצר מהצרכן אל תחנת השירות ולהפך, יחולו על הצרכן בלבד. מובהר כי על הצרכן לאסוף את המוצר שמסר לתיקון בתוך זמן סביר מסיום התיקון ולא יאוחר משלושה ימים מתום התיקון. והואיל ולא עשה כן יוכל היבואן לעשות במוצר כל שימוש, לרבות לשלוח אותו לצרכן, לשמור עליו וכל שימוש אחר, על פי שיקול דעת היבואן הבלעדית ועל חשבון הצרכן, ולצרכן לא תהיה כל טענה עקב כך.

 • במידה וידרש להפעיל כתב אחריות זה, מוסכם בזאת על הצרכן בעת חתימתו על כתב אחריות זה כי החובה להביא את המכשיר לתיקון במעבדת היבואן או מי מטעמו כולל כל העלויות הכרוכות בזה, חלה עליו (הצרכן) בלבד.

 

 • סיכום כתב האחריות והסכמת כל הצדדים

בעת חתימת הלוקח או הצרכן על הסכם ו\או כתב אחריות זה, מוסכם כי הלקוח מבין את האמור בהסכם אחריות זה, מקבל את תנאיו ללא עוררין וללא כל הסתייגות וכי הוא רוצה ומעוניין להחיל אחריות זו על המכשיר שנקנה עמו.

עוד מוסכם על הלקוח או הצרכן החותם על הסכם ו\או כתב אחריות זה, כי רק טכנאי מטעם היבואן כאמור ז.א.ב יבוא שיווק והפצה הינו הסמכות היחידה לקבוע אם אחד או יותר מהתנאים לעיל מתקיימים בין אם בסעיף (2) ב"תנאי האחריות" ובין אם בצורת הטיפול כפי שהיא כתובה בסעיף (3) תחנות "שירות ומשך תיקון".

כל דין החל על הזמנות באתר האינטרנט בין אם של היבואן או מי מטעמו הינו תחת הדין החל במדינת ישראל בלבד.

אחריות לספקי משנה הניתנים או מובטחים ללקוח הנה אחריותם הבלעדית בלבד, אין ז.א.ב יבוא שיווק והפצה אחראית לעמוד בתנאים אלו ואין לה כל קשר לכתב אחריות זה.

כתב אחריות זה תקף למשך 12 חודשים למכשיר מיום מסירתו, 6 חודשי אחריות עבור הסוללה הניתנה עימו (בשימוש סביר) ואחריות על שאר האביזרים הנלווים לו המגיעים בערכת המכשיר המקורית (כגון: אוזניות, כבל טעינה וסנכרון, מטען) הינה אחריות לשבועיים מרגע מסירת המכשיר.

יש לזכור, אחריות זו תקפה אך ורק עבור האדם אשר רכש את המכשיר והיא אינה ניתנת להעברה מאדם לאדם בשום אופן.

בלא תעודת אחריות זו הנמצאת בתוקף – לא יטופל\יתוקן מכשיר גם אם במסגרת אחריות וגם אם נרכש בחנות.

אין היבואן אחראי לתאימות המכשיר לתדרי רשתות וספקיות הסלולר.